SKEN

Priemyselný prevádzkový areál bratislavskej pobočky Zeppelin SK, zabezpečujúcej predaj a servis stavebných strojov Catterpillar, sa nachádza v lokalite Triblavina, Bernolákovo. Areál a jeho prevádzkové objekty efektívne a architektonicky zaujímavo kombinujú prevádzku administratívnu, skladovú a servisnú.

Tento priemyselný prevádzkový areál slúži ako bratislavská báza firmy Zeppelin SK, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov Catterpillar. Areál sa nachádza v katastri obce Bernolákovo, na pozemku vedľa Exitu z diaľnice D1 Triblavina. Pozemok je obdĺžnikového tvaru, mierne sklonený a dostatočne veľký. K blízkej diaľnici smeruje jednou zo svojich kratších strán.

Jedným z východísk návrhu stavby bola dobrá marketingová viditeľnosť areálu a jeho prevádzky z diaľnice D1 a priľahlej obslužnej komunikácie. Predávané stroje musia stáť pozdĺž severnej, dobre viditeľnej strany pozemku a tento fakt následne definoval návrh logistiky areálu. Za líniou prezentovaných strojov je centrálne umiestnená hlavná prevádzková budova s čelnou administratívno-skladovou a obojstranne prejazdnou dielenskou časťou. Okolo hlavnej prevádzkovej budovy je manipulačný priestor a trasa vnútornej obslužnej komunikácie, areál je dopravne zokruhovaný. Poslednou prevádzkovou časťou areálu, za vnútro-areálovým cestným okruhom, sú prevádzkové plochy pre odstávku opravovaných strojov a technický objekt, ktorý je kombináciou prístrešku a menších dielenských prevádzok. Územie priamo pri vjazde na pozemok je určené pre parkovanie zamestnancov a návštevníkov prevádzky. Klientom prevádzky je počas dňa voľne prístupné, vrátane zázemia pre nabíjanie elektromobilov. Všetky ostatné plochy okolo hlavnej budovy sa nachádzajú za trvalo uzatvoreným a kontrolovaným vstupom, vjazdom a výjazdom. 

Proporcia a dispozičná logika hlavnej prevádzkovej budovy vychádza z potreby zoradiť vedľa seba viacero veľkých, obojstranne prejazdných servisných boxov a tieto následne zapojiť do systému bezkolíznej prevádzky areálu. Servisné boxy sú napojené na zázemie pracovníkov servisu, sklad náhradných dielov, ako aj administratívne, technické a prevádzkové priestory. Pri vjazde do areálu, hneď vedľa parkoviska zákazníkov, je dvojpodlažná administratívna časť budovy, s kontaktnými klientskými pracoviskami, kontrolujúca vjazd do areálu. Sklad náhradných dielov je vložený medzi dielenskú a administratívnu časť zámerne, náhradné diely budú distribuované dvoma smermi, do servisných boxov a tiež do priestoru administratívnej budovy ku klientským pracoviskám predaja náhradných dielov. Centrom dispozície hlavnej prevádzkovej budovy je priestor haly prvého kontaktu, bezprostredne za hlavným vstupom do budovy. Z nej si návštevník volí viacero možností pohybu, priamo ku klientským pracoviskám servisu a predaja náhradných dielov CAT, alebo do samostatnej prevádzky požičovne stavebných strojov The Cat Rental Store. Za pracoviskami klientskej zóny (front-office) sú lineárne umiestnené ostatné administratívne pracoviská (back-office), vrátane zasadacích miestností, čajových kuchyniek a hygienického zázemia. Uprostred objektu je architektonicky výrazná schodisková hala so strešným svetlíkom a galériou. Poschodie hlavnej budovy obsahuje veľkú zasadaciu miestnosť, elegantnú kuchynku s jedálňou a veľkou strešnou pobytovou terasou. Dôsledne je na poschodí oddelené hygienické zázemie a šatňa zamestnancov servisu s vlastným prístupovým schodiskom v smere od servisných boxov.

Celý areál a hlavná prevádzková budova sú navrhnuté pragmaticky a prakticky. Funkčný a dispozičný program je radený postupne a logicky od vstupu klientov do areálu, cez pohyb jej pracovníkov, až po výrobné priestory naviazané na vonkajšie manipulačné plochy. Rôzne výškové požiadavky na jednotlivé časti stavby sú premietnuté do kaskádovito odstupňovaných plochých striech, klesajúcich od vyšších servisných boxov smerom k administratívnej prevádzke, parkovisku klientov a nástupu do budovy. Budova tak neobsahuje zbytočne vysokú administratívnu halu, no vzdušný dojem z interiéru a príjemný viacrozmerný pocit z priestoru zostane zachovaný predovšetkým v nadväznosti na zaujímavú schodiskovú časť objektu so strešným svetlíkom. Fasády stavby sú v priestoroch administratívnych tvorené veľkými pásovými oknami orientovanými na vstup, vjazd a plochy v predpolí stavby. Všetci pracovníci v prevádzke majú dobrý prehľad o dianí okolo nich, hlavne o pohybe klientov. Základnou nosnou materiálovou bázou stavby je monolitický a prefabrikovaný železobetón a oceľové skeletové, stĺpové a priehradové konštrukcie. Vizuálny výraz fasád, predpísaný koncernovým design-manuálom, je v administratívnej časti vytvorený metalickým profilovaným plášťom antracitovej farby, materialita dielenskej časti je definovaná prefabrikovaným sendvičovým pohľadovým železobetónom. Zodpovedné ekologické nastavenie spoločnosti naznačuje fotovoltický systém umiestnený na strechách a južnej fasáde hlavnej prevádzkovej budovy. Neoddeliteľnou súčasťou identity stavby je aj jej farebne osviežujúci, autorsky navrhnutý interiér a zapamätateľný grafický informačný systém.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Marek Peťovský
Lokalita: Triblavina, Bernolákovo
Investičný náklad: 5,5 mil. EUR
Návrh: 2018
Realizácia: 2022

archinfo