SKEN

Premyslená jednopodlažná koncepcia domu v kopci, veľká, relaxačná, parametricky clonená obytná terasa s nádherným výhľadom na staré mesto a kopce.

Zadaním stavby je navrhnúť v lokalite Graniar, na relatívne veľkom pozemku objekt rodinného domu s jednopodlažnou obytnou prevádzkou s výhľadovou terasou a suterénom pre parkovanie viac automobilov. Pozemok je štvorcového tvaru, zhora aj zdola lemovaný dvoma rovnobežnými obslužnými komunikáciami, výmera je 3.000 m2, prevýšenie 10m. Pozemok je sklonený v juhovýchodnom smere na Banskú Bystricu a poskytuje nádherný výhľad na jej historické centrum lemované prírodnou scenériou s kopcom Urpín . . .

Mestská časť Graniar je dlhodobo stabilizovaná rezidenčná lokalita na úbočí Kremnických vrchov, bezprostredne nad mestom. Výhodou pozemku je pekné prostredie v ktorom sa nachádza a možnosti výhľadov. Nevýhodami sú výrazná svahovitosť terénu a s ním súvisiace umiestnenie pozemku nad a pod územím výstavby ďalších rodinných domov, ktoré majú pozemok investora ako na dlani. Návrh domu vychádza z požiadaviek budúcich užívateľov, tvaru a orientácie pozemku na svetové strany, či výhľad. Užívateľskými požiadavkami sú funkčná jednoúrovňovosť obytnej časti, dostatočné súkromie v interiéri aj exteriéri, využitie zaujímavého výhľadu, kvalitné presvetlenie a preslnenie obytných priestorov stavby a účelná prevádzka interiéru, prepojená s obytnou terasou. Základný koncept domu vychádza z požadovanej jednopodlažnosti obytnej časti uloženej na technický, polozapustený suterén s väčším, multifunkčným parkovacím priestorom. Vjazdy na pozemok aj vstup pre peších sú len z hornej komunikácie, spodná časť pozemku bude slúžiť ako optická a zvuková zelená záhradná bariéra voči budúcej zástavbe a rýchlostnej ceste pod domom. Umiestnenie objektu pri hornej hrane pozemku je teda strategické rozhodnutie, maximalizuje pocit z výhľadu na mesto a minimalizuje dosah rušivých vplyvov z okolia. Z pohľadu hornej obslužnej komunikácie je dom nenápadnou jednopodlažnou stavbou.

Dôležitou súčasťou domu je obytná terasa pri jeho hlavnej celopresklenej juhozápadnej fasáde. Prístup na túto terasu je možný priamo, od parkovania pod prístreškom pri vstupe a vjazde na pozemok, bez nutnosti prechodu cez dom a tiež zo všetkých obytných miestností domu. Rozhranie medzi terasou a interiérom nie je lineárne. Pri obytnej hale vytvára ustupujúci meander, zabiehajúci dovnútra domu tak, aby boli veľké zasklené steny orientované prevažne juhozápadne a poskytovali obyvateľom súkromie voči susedom aj ochranu pred veterným počasím. Finálnym obalom domu bude vertikálny lamelový, parametricky navrhnutý plášť obiehajúci celý dom a kotvený ako finálna vrstva zateplovacieho systému, prípadne prevetrávaného fasádneho obkladu. Lamely definujú rozhranie súkromnej a verejnej časti domu. Rodinný dom svojim pôdorysným tvarom reaguje na zadanie a terénne podmienky, pričom sa táto reakcia odohráva vrámci jednoduchého pravouhlého systému. Od príjazdu na pozemok a okolitej výstavby nad ním je dom odvrátený a jeho veľká horizontálna zasklená fasáda je otočená juhozápadným smerom s výhľadom na historické centrum mesta a hory nad ním. Zasklená zalamovaná fasáda obytnej časti stavby sa logicky točí okolo rôzne veľkých obytných miestností. Obytná časť terasy vstupuje hlbšie do telesa domu v smere k spálni rodičov. Detské krídlo je širšie, tvar domu sleduje vrstevnicu svahu a v severnom rohu vytvára miesto pre parkovací prístrešok.

Okrem horizontálnej kompozície domu a nenápadnosti v teréne je ďalším dôležitým architektonickým prvkom stavby jej materialita, ktorá je postavená na prírodných materiáloch a ich prirodzenej farebnosti. Plochá, extenzívne zelená strecha, sivé betónové povrchy stien, plochy skla a surovej, časom zvetralej sivej drevenej terasy vytvárajú spolu s okolitou prírodnou scenériou jeden komponovaný celok. Dôležitý pre celkový architektonický výraz stavby je parametricky navrhnutý vertikálny drevený lamelový systém, tvoriaci po celom obvode jej premenlivý plášť. Presklené steny fasád za ním, prírodná materialita betónových stien, či meniace sa slnečné scenérie dodajú domu viacero pestrých a zaujímavých výtvarne pôsobiacich vrstiev.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Jakub Havlík, Natália Galko Michalová, Veronika Kochaníková
Lokalita: Banská Bystrica
Návrh a projekty: 2018 - 2021
Realizácia: 2019 - 2024