SKEN

Polyfunkčná mestká zóna Trevia nad Sásovou v Banskej Bystrici. Multifunkčná športová hala, outdoor ihriská, moderná polyfunkčná budova, kancelárske priestory, prenajímateľné byty, mezonetové lofty, farmársky obchod, reštaurácia, kaviareň, kvalitný verejný priestor.

Zadaním tejto urbanisticko-architektonickej štúdie je vytvorenie atraktívneho polyfunkčného obsahu pre lokalitu novej mestskej zóny, ktorá vznikne na úpätí Nízkych Tatier, nad sídliskom Sásová v Banskej Bystrici. Zóna bude limitovaná priestorovou a dopravnou koncepciou obytného súboru Quartetto, zeleným koridorom chráneného erózneho zlomu pod ním, územným plánom a inžinierskymi sieťami. Zóna sa naviaže na existujúce dopravné trasy a masívne využívané pešie "korzo" smerujúce okrajom polí okolo sídliska Sásová smerom k Nízkym Tatrám. Zóna bude obsahovať polyfunkčný objekt, verejné priestory v podobe pešieho korza, plochy zelene, outdoor detské ihrísko či športovisko seniorov, a univerzálnu športovú halu s vlastným parkovaním. Všetky uvedené súčasti budú prepojené trasami pešieho pohybu, vyrovnávajúcimi terénnymi úpravami a vhodným riešením sadových úprav.

Výsledná mestská štruktúra sa bude skladať z dvoch častí. Prvou bude polyfunkčný objekt s parterom ponúkajúcim priestory obchodu a služieb. Požiadavkou je tu vytvorenie atraktívneho verejného priestoru ako pokračovanie interiérov kaviarne a bistra, cukrárne v podobe malého námestia pre peších, kočíky, cyklistov, korčuliarov, vozíčkarov. Priestor musí byť využiteľný aj pre trhy, kultúrne podujatia, posedenia. Čo sa týka polyfunkčného objektu plánuje sa zmiešaná funkcia nájomných bytov dvojizbových, loftových mezonetov na predaj, kancelárie, reštaurácia a adekvátny počet parkovacích miest. Zámerom je využiť výhľady na prírodnú scenériu Nízkych Tatier, predpokladá sa decentná veľkosť objektov, bezbariérovosť, a viac úrovní terasovitého exteriéru. Výmera popisovaného pozemku prvej časti je 2.755m2, max. zastavanosť je podľa ÚPD 60% pri predpísanej výmere plôch zelene 30%. Výškový regulatív je pri výstavbe bytovými budovami do výšky 4.NP. Prvá časť lokality leží priamo na území Banskej Bystrice a platí pre ňu banskobystrický územný plán.

Druhej časti zóny bude dominovať viacúčelová športová hala, využiteľná aj ako koncertná, či divadelná scéna, prípadne univerzálny verejný priestor vhodný pre susedské burzy, školské akcie a pod. Súčasťou haly budú exteriérové ihriská, športový bar, kaviareň a doplnkové služby v podobe posilňovne a lezeckej steny. Popisovaná "športová" časť zóny by sa mala nachádzať na mestských pozemkoch nad existujúcou príjazdovou komunikáciou pre obytný súbor Quartetto, pričom pre tieto pozemky platí územný plán obce Nemce. Obe popisované časti zóny budú prepojené trasami pešieho pohybu, dopravne budú obslužiteľné z existujúcich komunikácií a ich verejný priestor bude výrazne dotvorený zeleňou. Nevyhnutnosťou je vybudovanie 100% normovej kapacity statickej dopravy potrebnej pre novú zónu priamo v riešenom území. Vo vzťahu k existujúcemu sídlisku Sásová sa predpokladá citlivá práca s objemom stavieb tak, aby nové stavby pôvodným obyvateľom neclonili a nezacláňali vo výhľade, ale aby boli zaujímavým rozšírením ich možností trávenia voľného času.

Z hľadiska ekonomickej udržateľnosti polyfunkčnej zóny je veľmi dobré jej napojenie na existujúce pešie trasy obyvateľov sídliska Sásová. Masívne využívaná pešia trasa privedie obyvateľov sídliska k plánovaným prevádzkam, čo bude predpokladom ich úspešného fungovania a zároveň aj vítaným rozšírením voľnočasových a predovšetkým športových možností v širšom území. Sásová je veľké sídlisko a akékoľvek nové možnosti trávenia voľného času sú pre jej obyvateľov určite len plusom. Všetky zažité pešie trasy pritom zostávajú nezmenené. Vvýhodná je poloha územia aj z hľadiska dopravnej dostupnosti. Zaujímavé je jeho umiestnenie na rozhraní sídliska a menej vyťaženej dopravnej siete vedúcej k horskému stredisku Šachtičky, takže ani cezpoľní návštevníci nebudú mať problém s prístupom. Výhodou územia je aj jeho väzba na prírodu a Národný park Nizke Tatry. Okrem samotného faktu blízkosti atraktívnej prírodnej oblasti je táto skutočnosť spojená s nádhernými výhľadmi v severnom smere.

Konceptom návrhu zóny je pešia os, okolo ktorej sú zoradené budovy a terasovito vybudovaný verejný priestor, ktorého náplň je športová a relaxačná, vhodne dopĺňaná prevádzkami služieb a obchodu. Pešia os bude tepnou územia napojenou na pohyb obyvateľov smerujúcich zo sídliska Sásová v smere k Nízkym Tatrám a tiež na prístupový koridor k obytnému súboru Quartetto. Os spojí Tatranskú ulicu s Quartettom, pričom návštevníkom umožní na svojej približne 260 metrov dlhej trase bezpečný prístup k športovej hale, outdoor ihriskám, športoviskám pre seniorov, kaviarenským a reštauračným terasám, či priestoru určenému pre trhovisko resp. vonkajšie filmové a divadelné produkcie. Uprostred svojej línie je pešia os preťatá dopravnou komunikáciou, z ktorej je prístup k polozapusteným parkovacím plochám pod športovou halou a polyfunkčným objektom. Z hľadiska územného plánu dodržiavame jeho plošné, priestorové aj výškové regulatívy. Plánované objekty sú svojou veľkosťou a umiestnením koncipované tak, aby nebránili výhľadom na nízkotatranskú prírodu z obytného súboru Quartetto ani z Tatranskej ulice. Panelové domy z Tatranskej ulice zároveň objekty novej zóny ani popisovaný peší koridor nezatienia, ich umiestnenie rátalo s touto hrozbou a vyhlo sa jej posunutím zóny čo najďalej od Tatranskej ulice. Náplň a tiež samotná architektúra zóny a zeleň, v ktorej bude umiestnená, definuje v území novú kvalitu, pričom nezanedbateľné budú aj priaznivé dopady na výšku cien nehnuteľností v blízkom okolí.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Jakub Havlík, Natália Michalová, Marek Peťovský
Lokalita: Banská Bystrica - Sásová
Urbanisticko-architektonický návrh: 2018