SKEN

Moderný koncept prenajímateľnej administratívnej budovy. Prehľadná prevádzka funkčne kombinuje administratívu a obchod v jednoduchých a variabilných dispozíciách.

Výstavba administratívnej budovy A17 je naplánovaná v Banskej Bystrici, na malom pozemku v existujúcom priemyselnom areáli na Zvolenskej ceste 17. Stavba bude stáť v časti priamo susediacej s ulicou. Budova môže byť v zmysle územného plánu maximálne 5 podlažná. Zámerom je vybudovanie dostatočnej parkovacej kapacity priamo na pozemku, pričom ako prístup a vjazd sa využijú už existujúce vjazdy do areálu. Prízemie objektu bude obsahovať predajňu s prevádzkovým zázemím. Ostatné podlažia stavby budú slúžiť ako univerzálne kancelárske priestory, jednoducho prispôsobiteľné potrebám nájomníkov . . .

Oblasť, v ktorej sa pozemok investora nachádza je typickou mestskou perifériou, zónou starších aj novších priemyselných areálov a administratívnych budov. Výhodou lokality je jej väzba na hlavný diaľničný vjazd do Banskej Bystrice v smere od Zvolena. Dotyk s diaľnicou zabezpečí stavbe veľmi dobrú medzimestskú dopravnú obslužnosť aj marketingovú viditeľnosť. Plusom tiež je, že stavba bude vybudovaná v existujúcom areáli a na prístup k nej sa využijú existujúce vjazdy, dopravná situácia v okolí sa tak meniť nebude. Ako určitá nevýhoda pozemku sa s ohľadom na zakladanie stavby na úvod javilo jeho výškové odstupňovanie, toto sa však v našom návrhu využije na funkčné rozdelenie vstupov do prevádzky predajne a administratívnej časti stavby. Delenie sa uskutoční prostredníctvom vertikálneho komunikačného jadra a obe uvedené funkcie budú tak môcť mať samostatné prevádzkové hodiny. Administratívnu budovu navrhujeme päťpodlažnú, čo počítame od vyššej úrovne pozemku, teda tam, kde je hlavný vstup do budovy a predajne. O úroveň nižšie, z časti pozemku kde budú nové prevádzkové haly a je existujúci autosalón, bude vstup do čiastočne zapusteného suterénu s prístupom do vertikálneho komunikačného jadra.

Stavba je navrhnutá aj na základe nasledovných vstupných faktorov daných lokalitou a zadaním. Sú to; (1) tvar a veľkosť pozemku, (2) orientácia pozemku na svetové strany a možnosti vjazdu a parkovania, (3) trasy inžinierskych sietí a ich predpokladaných prekládok, (4) smer výhľadov z vyšších podlaží budúceho objektu na okolité pahorky a centrum mesta, (5) variabilita a adaptabilnosť interiérov prenajímateľných priestorov, (6) optimalizácia investičných nákladov stavby prostredníctvom použitia jednoduchého a modulárneho nosného konštrukčného systému a minimalizácie prevádzkového zázemia budovy. Ďalšie východiská územného plánu, svetlo technických, dopravných, požiarnych a iných noriem jednotlivo neuvádzame, sú však v návrhu zohľadnené.

Zhodnotením výhod a nevýhod uvedených vstupov sme navrhli stavbu, ktorá má výrazne pozdĺžny, obdĺžnikový pôdorys, pričom je svojimi kratšími stranami orientovaná južným a severným smerom. Severná fasáda je otočená do ulice, je teda nástupnou fasádou budovy a jej hlavným "displejom". Týmto smerom sa bude orientovať aj veľké zasklenie výkladu predajne. Severný smer je výhodnejší z hľadiska menšieho prehrievania interiérov, preto je hlavný objem administratívnych priestorov umiestnený na sever. Veľké fasády, východná a západná, zabezpečujú potom po stranách administratívnym interiérom dostatok presvetlenia a umožnia jednoduchú mikroklimatickú reguláciu v zmysle samostatnej západnej a východnej vetvy TZB. Pri južnej, výraznejšie prehrievanej fasáde sme umiestnili vertikálne komunikačné jadro s výťahom a hygienickým zázemím. Toto strategicky zabráni prehrievaniu budovy, pričom pohyb slnka bude v budove zaujímavo čitateľný prostredníctvom úzkych štrbinových okien. Výškovo stavba napĺňa požiadavky územného plánu ohľadom požiadavky plného zabezpečenia parkovacej kapacity na vlastnom pozemku. Toto pomer výmery administratívnej časti, resp. počtu osôb v budove a veľkosti pozemku umožní.

Architektonický výraz stavby vychádza z jej náplne premietnutej do podoby univerzálneho rastra fasády. Okenné otvory tvoria významnú, kompozične premyslenú štruktúru, ktorej výraz je postavený na vzájomných pomeroch veľkosti jednotlivých okien a plochy plnej fasády. Nakoľko je fasáda veľmi jednoduchá, dôležitým faktorom konečného dojmu z budovy bude kvalita použitých fasádnych materiálov, okenných výplní, systémových roliet ako aj ostatných stavebnotechnických detailov. V interiéroch bude použitá štandardná materiálová báza typická pre tento typ stavieb, pričom dôraz tu bude rovnako na kvalitný stavebnotechnický detail a povrchové materiály, podlách, stien a stropov. Dôležitým prvkom exteriéru je systém oplotenia s automatickou posuvnou bránou a integrovaným oporným múrom tvoriacim neoddeliteľnú súčasť kompozície uličnej fasády a tiež jej firemný štít s označením areálu 17.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Marek Peťovský
Lokalita: Banská Bystrica, Zvolenská cesta 17
Návrh: 2018