SKEN

Administratívna budova v Banskej Bystrici. Klasické kancelárie aj systém open office v najvyššom štandarde. Bistro, kaviareň, obchodné prevádzky, vlastný parkovací dom.

Zadaním pre prezentovaný investičný zámer je vybudovať kvalitnú, áčkovú administratívnu budovu s moderným parkovacím, prevádzkovým a technologickým zázemím. Ponuka kancelárskych priestorov zodpovedajúcich najvyššiemu štandardu v Banskej Bystrici prakticky neexistuje. Akýkoľvek ďalší rozvoj ekonomiky mesta je však bez ponuky priestorov tohoto typu nemysliteľný. Moderné firmy, napríklad z oblasti znalostnej ekonomiky do zastaralých administratívnych budov neprídu. . .

Náš projekt sa týka prestavby a prístavby dnes už nevyhovujúcej administratívnej budovy, ktorá bola postavená v osemdesiatych rokoch minulého storočia a nikdy nebola dostavaná v plánovanom rozsahu. Budova sa skladá z trojpodlažnej podnože spojenej so susedným objektom vodárenskej spoločnosti a vežovej administratívnej časti. Nachádza sa na Partizánskej ceste č.3, v širšom centre mesta, lokalite nazvanej Sídlisko. Naša prestavba pôvodnej budovy bude rozsiahla a z pôvodnej stavby zostane pre ďalšie použitie k dispozícii prakticky len jej železobetónová nosná podstata. Súčasťou investície je aj zámer rozšíriť existujúcu trojpodlažnú podnož budovy formou prístavby na prázdny susedný pozemok a s ohľadom na územným plánom požadované komplexné riešenie potrieb parkovania na vlastnom pozemku aj výstavba parkovacieho domu za budovou.

Stavba bude obsahovať administratívne a v rámci nižších podlaží aj polyfunkčné priestory. Z hľadiska prevádzky budú administratívne priestory členené podľa požiadaviek budúcich nájomcov. K dispozícii je štruktúra vytvorená formou veľkopriestorových kancelárií (open space), menších štandardných kancelárií, prípadne kombinácie týchto princípov. V rámci existujúcej veže sa zachová systém ústredného komunikačného jadra. Jadro budú obklopovať kancelárske priestory napojené na veľkú východnú a západnú celopresklenú fasádu. Podnož veže bude fungovať obdobne, rovnako napojená na vertikálne komunikačné jadro. Nová trojpodlažná prístavba sa pripojí k stavbe zo susedného voľného pozemku, v smere od západu. Obsahovať bude predovšetkým kancelárske a registratúrne priestory, nevyhnutné hygienické zázemie a vnútorné komunikačné átrium so schodiskom a horným presvetlením. Systém protipožiarnej bezpečnosti stavby doplní exteriérové únikové schodisko umiestnené na severnej fasáde prístavby, medzi administratívnou budovou a novým parkovacím domom. Hlavný vstup do budovy zostáva v rovnakej pozícii ako bol pôvodne. Doplní ho vstup zo severnej strany budovy zabezpečujúci prechod do parkovacieho domu. Parkovací dom sa nachádza pri pohľade od ulice v zákryte za budovou a jeho výška nepresahuje výškovú úroveň podnože administratívnej budovy. Konštrukčná železobetónová podstata parkovacieho domu bude viditeľne priznaná v plnom rozsahu. Fasády budú bez štandardného uzatvoreného obvodového plášťa, v miestach stanovených projektom protipožiarnej bezpečnosti stavby budú vyhotovené plné betónové časti. Väčšina fasád parkovacieho domu bude doplnená o popínavú zeleň vyrastajúcu z exteriérových zelených plôch v okolí, prípadne z monolitických kvetináčov zavesených na fasáde nad úrovňou prízemia. Vjazdy sú v úrovni prízemia na západnej fasáde parkovacieho domu, a tiež v smere od západu je vjazd od Cesty k nemocnici, ktorým je prístupná strešná úroveň parkovacieho domu.

Stavba dostane nový energeticky efektívny obal a modernú, automaticky riadenú energetickú a mikroklimatickú koncepciu v energetickej triede A1. Výraz exteriéru stavby bude vo významnej miere odzrkadľovať jej funkčnú náplň v podobe prísneho matematického rastra fasád. Okolie stavby bude skultivované parkovými úpravami, krovinami či vzrastlou zeleňou, pričom najväčší existujúci strom pred hlavným vstupom zostane zachovaný.


Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Spolupráca: Natália Michalová
Lokalita: Partizánska cesta 3, Banská Bystrica
Návrh, projekty: 2016 - 2019
Vizualizácie: Tvar architekti